Fa’ahi’ora’a

E aha te huru tauturu tā ‘oe e hina’aro ?

aid-4.png

E aha tō ‘oe ti’ara’a ?

Mai te peu e ta’ata tārahu fenua ‘oe, e tītauhia ‘ia fāna’o ‘oe i te hō’ē parau tārahu nō te hō’ē tau iti a’e e 12 matahiti

The largest accommodation the OPH can provide is an F5

Hope’ara’a

simulation-success

Ha’apōpoura’a

‘Ia au i te mau ha’amāramaramara’a o tā ‘oe i hōro’a mai, e nehenehe ‘oe e fāna’o i te tauturu o tā ‘oe i ani.

E hina’aro anei ‘oe e ha’amau i tā ‘oe pu’e parau anira’a nā ni’a i te natirara ?

A fāri’i mai i te tāpa’o tātarahapa

‘Ia au i te mau ha’amāramaramara’a i hōro’ahia mai e ‘oe, aita ‘oe e nehenehe e fāna’o i te tauturu tā ‘oe e tītau. E hina’aro ‘oe i te tauturu ?
A niuniu ia mātou i te 40.46.36.36
mai te mōnirē ‘e tae atu i te mahana maha, mai te hora 7 ‘e te ‘āfa e tae atu i te hora 3 ‘e te ‘āfa i te avatea,
‘e te mahana pae mai te hora 7 ‘e te ‘āfa ‘e tae atu i te hora 2 ‘e te ‘āfa i te avatea

E hina’aro anei ‘oe e rave fa’ahou i te hō’ē fa’ahi’ora’a ?

Ha’apōpoura’a

‘Ia au i te mau ha’amāramaramara’a o tā ‘oe i hōro’a mai, e nehenehe ‘oe e fāna’o i te tauturu o tā ‘oe i ani.

Veuillez vous rapprocher d’une agence OPH pour déposer votre dossier complet