Vāhi nohora’a

Te mau tauturu a te OPH

Nohora’a i roto i te pu’e nohora’a

alt

E aha ?

Nohora’a tōtiare i roto i te hō’ē ‘āmuira’a faufa’a mara’a ‘ore tārahuhia (S1), tārahu-ho’ohia (S2) ‘e aore rā ‘aufauhia nō te ha’afatura’a (S3).

E nehenehe tā te mau ‘utuāfare aita tā rātou e faufa’a patuhia (‘irava 55) e rave i te hō’ē anira’a nohora’a i roto i te fa’anahora’a Nohora’a ‘Āmui. E nehenehe teie mau nohora’a e vai i roto i te hō’ē pu’e nohora’a i reira e ‘itehia ai te faretahua, ‘e aore rā te fare pirirua ‘e aore rā ‘ōtahi, e tītauhia rā te hō’ē moni tārahu tā’āva’e ‘e te moni hau nō te mau uta’a.

E fa’atura te hio’po’ara’a o te pu’e parau i te mau tītaura’a rau, mai te Moni ‘Āva’e Tano (RMM). Te Fāito Tano ‘Imira’a faufa’a tāmahana (MEJ) ‘e te Ti’ara’a Tōtiare (CS).

Nō te reira, e niu te fāna’ora’a i ni’a i te moni ‘āva’e o te ‘utuāfare, ‘e i ni’a ato’a i te tā’ato’ara’a o tō na ti’ara’a tōtiare ‘e faufa’a.

E nehenehe te ha’amanara’a e ravehia i ni’a i te natirara, e tītauhia rā te vai rā te mau parau ato’a e anihia, pata hoho’a uira PDF ‘e aore rā JPG tāta’itahi-hia. Te teiaha rahi a’e tei ni’a i te fāito 2 Mo i te parau hō’ē. E hi’opo’ahia tā ‘oe pu’e parau i muri mai ‘e, e ha’amanahia nā te hō’ē rave ‘ohipa a te OPH, o tei hōro’a atu i tā ‘oe nūmera pu’e parau.

E nehenehe ato’a ‘oe e ‘āfa’i atu i tā ‘oe pu’e parau pāpie i roto i te hō’ē o tā mātou mau pū.

Te mau parau tītauhia

Te parau iho ta’ata a te ta’ata ani ‘e mai te peu te vai rā, a te ta’ata ani ‘āmui

 

Te hoho’a o te tāreta ta’ata pāruru tōtiare, hōro’ahia nā te fare turuuta’a nō pōrīnetia farāni (CPS) ‘e aore rā te ENIM a te ta’ata ani ‘e te mau mero ato’a o te ‘utuāfare, e mana noa rā.

 

Te parau ha’amāramaramara’a (CPS, Pu’era’a faufa’a a te Hau, ENIM, ‘ē atu) e ha’apāpū i te mau moni faufa’a a te mau ‘utuāfare ‘e aore rā te mau ha’apāpūra’a o te moni faufa’a a te ‘utuāfare i te roara’a e 3 ‘āva’e hou te tai’o mahana i ha’amanahia ai te anira’a.

 

 Te parau ti’ara’a fenua o te mau pāpa’ira’a (RH) i te i’oa o te ta’ata ani ‘e te ta’ata ani ‘āmui e hōro’ahia ‘e te faufa’a ō – ha’avaimaoro o te mau hipotate (fare tahua TE FENUA aroā Dumont d’Urville) hō’ē matahiti iti mai hou te tai’ora’a mahana i ha’amanahia ai te anira’a. E nehenehe tā ‘oe e huri mai i te ‘api parau a te DAF i raro nei.

 

‘Ia ‘ore, te parau ha’apāpūra’a i te moni fa’atāmā’ara’a ‘aufauhia nā te mau mero o te ‘utuāfare.

E tāpe’a te OPH i te ti’ara’a ‘ia ani i te mau parau ato’a e hina’arohia nō te hi’opo’ara’a i te mau parau a te pu’e parau. (‘Irava 27 a te ATE 184 C/M nō te 03 nō fepuare 2012)

                  Fa’aotira’a mana n°99-127 APF nō te 02 nō tītema 1999 nō te nohora’a tōtiare i Pōrīnetia farāni

 

Nā hea e rave i tā’u anira’a nohora'a ?

E 3 tuha'a no te rave i ta'u anira'a tauturu i ni'a i te ravea natirara :

 

1 E hi'opo'a vau e nehenehe anei au e fāna’o i taua tauturu rā mai te ravea FA’AHI’ORA’A

 

2 E hamani vau i ta'u VAIRA'A TA'ATA ANI

 

3 E fa’a’ī vau ta'u PARAU ANIRA'A na roto i te ravea natirara, mā te ‘āpiti atu i te mau parau e anihia pata hoho'a uira (i te fāito 2 Mo i te parau hō’ē)

 

I te mau taime ato’a e nehenehe vau fa’aea e fa’aoti i muri mai, mā te tūhono i ta'u AREA TA'ATA ANI.

Ma demande de logement en résidence en ligne

Ma demande de logement en résidence en ligne

(français)

Voir le TUTO
A ANI I TᾹ'OE NOHORA'A NᾹ NI'A I TE NATIRARA

A ANI I TᾹ'OE NOHORA'A NᾹ NI'A I TE NATIRARA

(reo tahiti)

MATA'ITA'I

Parau e huri mai

 

A fa’atae i tā ‘oe anira’a tauturu nā ni’a i te natirara

eligibilite
  • HI’ORA’A A hi’o e fāna’o anei ‘oe nā ni’a i te natirara
  • PU’E PARAU Mai te peu e fāna’o ‘oe, a fa’a’ī i tā ‘oe pu’e parau ‘e a fa’atae mai nā ni’a i te natirara
  • HA’AMANARA’A E niuniu atu te hō’ē rave ‘ohipa ia ‘oe ‘ia ha’amanahia tā ‘oe pu’e parau
  • ‘ĀPE’ERA’A E tā ‘oe mau parau ‘itera’a, a ‘āpe’e i te nu’ura’a o tā ‘oe anira’a