Hono

E rave mai te OPH i teie mau ha’amāramaramara’a nō te pāhono i tā ‘oe anira’a ha’amāramaramara’a. Aita teie nei mau ha’amāramaramara’a e tāpe’ahia i muri mai i te tau tītauhia nō te pāhono i tā ‘oe anira’a. E nehenehe tā ‘oe e ‘iriti i tā ‘oe parau fa’ati’ara’a i te mau taime ato’a nā roto i te pāpa’ira’a i [email protected]. Nō te mau ha’amāramaramara’a hau atu nō ta ‘oe mau parau ta’ata iho ‘e tā ‘oe mau ti’ara’a, a tai’o i tā mātou Poritita vaihunara’a.