Taiha’a tauturu AAHI

Te mau tauturu a te OPH

Taiha’a Tauturu AAHI

alt

E aha ?

E hina’aro ‘oe e fa’a’āpī, fa’arahi i tō ‘oe fare ? E nehenehe te Tauturu nō te Ha’amaita’ira’a i te nohora’a ‘ōtahi (AAHI) e pāhono i tā ‘oe mau hina’aro.

E hōro’ahia te mau taiha’a nō te mau ‘ohipa ha’amaita’ira’a i te nohora’a tāmau a te ta’ata ani, i ni’a i te parau nō te vaipārurura’a, te rūperupehu, te pa’arira’a, te mama’orera’a ‘e te vaimaorora’a, nō te ha’amaita’i i te huru o te orara’a a te mau ta’ata e ora nei i roto i taua nohora’a rā ‘e nō te ‘aro i te vaipirira’a.

 

E tītauhia ‘ia fatu te ta’ata ani i te faufa’a mara’a ‘ore, ‘e ‘ia fa’aea i roto mai tō na nohora’a tāmau.

 

‘Ua tā’ōti’ahia teie nei tauturu i ni’a i te fāito moni e 800 000 farāne cfp, ‘e i ni’a i te fāito moni e 2 000 000 farāne cfp nō te hō’ē ‘ati auahi ‘e aore rā ‘ati nātura, nō te fa’atanora’a i te nohora’a nō te mau ta’ata e fifi te haere’a ‘e aore rā nō te ataata o te nohora’a e ha’afifi i te vaipārurura’a o te mau ta’ata e ora nei i roto.

 

E tītauhia nō teie nei tauturu ‘ia auraro i te mau fa’atara’a nō te moni ‘āva’e tano (RMM) ‘e te fāito tano ‘imira’a faufa’a tāmahana (MEJ).

 

E nehenehe tā te tōmite nō te mau tauturu e ha’amau i te hō’ē fāito tauturu i raro mai i te fāito rahi a’e fa’aturehia i fa’a’itehia i ni’a nei.

E nehenehe te ha’amanara’a e ravehia i ni’a i te natirara, e tītauhia rā te vai rā te mau parau ato’a e anihia, pata hoho’a uira PDF ‘e aore rā JPG tāta’itahi-hia. Te teiaha rahi a’e tei ni’a i te fāito 2 Mo i te parau hō’ē. E hi’opo’ahia tā ‘oe pu’e parau i muri mai ‘e, e ha’amanahia nā te hō’ē rave ‘ohipa a te OPH, o tei hōro’a atu i tā ‘oe nūmera pu’e parau.

E nehenehe ato’a ‘oe e ‘āfa’i atu i tā ‘oe pu’e parau pāpie i roto i te hō’ē o tā mātou mau pū.

 

                  Fa’aotira’a mana n°99-127 APF nō te 02 nō tītema 1999 nō te nohora’a tōtiare i Pōrīnetia farāni

NA HEA E RAVE I TA’U ANIRA’A AAHI ?

E 3 tuha'a no te rave i ta'u anira'a tauturu i ni'a i te ravea natirara :

 

1 E hi'opo'a vau e nehenehe anei au e fāna’o i taua tauturu rā mai te ravea FA’AHI’ORA’A

 

2 E hamani vau i ta'u VAIRA'A TA'ATA ANI

 

3 E fa’a’ī vau ta'u PARAU ANIRA'A na roto i te ravea natirara, mā te ‘āpiti atu i te mau parau e anihia pata hoho'a uira (i te fāito 2 Mo i te parau hō’ē)

 

I te mau taime ato’a e nehenehe vau fa’aea e fa’aoti i muri mai, mā te tūhono i ta'u AREA TA'ATA ANI.

Ma demande de AAHI en ligne

Ma demande de AAHI en ligne

(en français)

voir le tuto
A RĀVE I TĀ ‘OE ANIRA’A AAHI NĀ ROTO I TE RĀVE’A NATIRARA

A RĀVE I TĀ ‘OE ANIRA’A AAHI NĀ ROTO I TE RĀVE’A NATIRARA

(reo tahiti)

Mata'ita'i

Te mau parau tītauhia

Hō’ē ā huru parau nō te mau pu’e parau ato’a :

 

Te parau iho ta’ata a te ta’ata ani ‘e mai te peu te vai rā, a te ta’ata ani ‘āmui

 

Te hoho’a o te tāreta ta’ata pāruru tōtiare, hōro’ahia nā te fare turuuta’a nō pōrīnetia farāni (CPS) ‘e aore rā te ENIM a te ta’ata ani ‘e te mau mero ato’a o te ‘utuāfare, e mana noa rā.

 

Te parau ha’amāramaramara’a (CPS, Pu’era’a faufa’a a te Hau, ENIM, ‘ē atu) e ha’apāpū i te mau moni faufa’a a te mau ‘utuāfare ‘e aore rā te mau ha’apāpūra’a o te moni faufa’a a te ‘utuāfare i te roara’a e 3 ‘āva’e hou te tai’o mahana i ha’amanahia ai te anira’a.

 

Te parau ti’ara’a fenua o te mau pāpa’ira’a (RH) i te i’oa o te ta’ata ani ‘e te ta’ata ani ‘āmui e hōro’ahia ‘e te faufa’a ō – ha’avaimaoro o te mau hipotate (fare tahua TE FENUA aroā Dumont d’Urville) hō’ē matahiti iti mai hou te tai’ora’a mahana i ha’amanahia ai te anira’a. E nehenehe tā ‘oe e huri mai i te ‘api parau a te DAF i raro nei.

 

✅ ‘Ia ‘ore, te parau ha’apāpūra’a i te moni fa’atāmā’ara’a ‘aufauhia nā te mau mero o te ‘utuāfare.

Te mau parau fa’ahepohia nō te Tauturu i te Ha’amaita’ira’a i te Nohora’a ‘Ōtahi (AAHI) :

 

✅ Fa’a’ī e ‘āpiti i te parau tāpiri 1 – Hoho’a o te nohora’a i teie mahana a te ta’ata ani

 

✅ Te tāpura o te mau mātēriare i mā’itihia i roto i te puta tao’a rau a te OPH

 

✅ Te hō’ē fa’a’itera’a tapu a te ta’ata ani e fatu o ia i te nohora’a e ha’amaita’ihia ‘e, o tō na nohora’a tāmau te reira.

 

E tāpe’a te OPH i te ti’ara’a ‘ia ani i te mau parau ato’a e hina’arohia nō te hi’opo’ara’a i te mau parau a te pu’e parau. (‘Irava 27 a te ATE 184 C/M nō te 03 nō fepuare 2012)

 

 

Parau e huri mai

 

A fa’atae i tā ‘oe anira’a tauturu nā ni’a i te natirara

eligibilite
  • HI’ORA’A A hi’o e fāna’o anei ‘oe nā ni’a i te natirara
  • PU’E PARAU Mai te peu e fāna’o ‘oe, a fa’a’ī i tā ‘oe pu’e parau ‘e a fa’atae mai nā ni’a i te natirara
  • HA’AMANARA’A E niuniu atu te hō’ē rave ‘ohipa ia ‘oe ‘ia ha’amanahia tā ‘oe pu’e parau
  • ‘ĀPE’ERA’A E tā ‘oe mau parau ‘itera’a, a ‘āpe’e i te nu’ura’a o tā ‘oe anira’a