Tā mātou mau tauto’ora’a

E turu pāpū te Pū Nohora’a Au i te fa’ahotura’a ‘imira’a faufa’a o te Fenua ‘e « i te orara’a maita’i a’e ‘āmui » o te mau ‘utuāfare mā’ohi mā te tu’u i mua i te nā faufa’a taiete i niuhia i ni’a i :

  • TE TI’ATURIRA’A : patu i te ti’aturira’a nō te mau ‘utuāfare, te mau rave ‘ohipa, te mau mana fa’atere ‘e faufa’a
  • TE PĀHONORA’A ‘OI’OI : pāhono ‘oi’oi nā roto i te ‘ohipa tano nō te hō’ē tāvinira’a maita’i
  • TE HO’ONA : nō te farāne tāta’i tahi i fa’atupuha’ahia
  • TE FA’TUPURA’A I TE ‘OHIPA ‘ĀPĪ : i roto i te mau tōro’a pū patura’a ‘e ti’a’aura’a i te mau nohora’a tōtiare

E ha’a te OPH i ni’a i te tā’ato’ara’a o te mau motu nō Pōrīnetia farāni nō te hōro’a i tō na tauturu i te mau ‘utuāfare aita tā rātou e faufa’a moni nāva’i ‘e, e tītauhia nō te hō’ē nohora’a tano i ni’a i te mātete mātara o te nohora’a i Pōrīnetia farāni nei.

Teie tā na mau ‘ohipa :

  • Fatura’a ha’amau ‘ōpuara’a nā nā iho ‘e aore rā nā te tahi fa’anahora’a, nā roto i te fa’aotira’a i te mau tāpura patura’a nohora’a tōtiare ‘āmui ‘e i roto i te ‘ohipa fa’aineinera’a tuha’a fenua nō te patura’a.
  • Ti’a’aura’a tārahu ‘e mata’ī o tā na faufa’a tumu ‘e nō te tahi atu fa’anahora’a.
  • Ravera’a i te mau tauturu i te nohora’a parare nā te Fenua, nā roto i te patura’a i te fare OPH ‘e te hōro’ara’a i te mau tauturu mātēria nō te patura’a ‘ia au i te fa’anahora’a « te Tauturu i te Ha’amaita’ira’a i te Nohora’a ‘ōtahi » (AAHI).