Poritita nō te Vaihunara’a

Mea faufa’a rahi nā te Pū Nohora’a Au (pi’ihia i muri nei « OPH ») te pārurura’a o tō ‘oe orara’a unuma ‘e tā ‘oe mau parau ta’ata iho.

Te tumu a teie nei Poritita nō te vaihunara’a o te ha’amāramaramara’a ia ‘oe i te mau fa’anahora’a nō te ravera’a a tā ‘oe mau parau ta’ata iho ‘e tā ‘oe mau ti’ara’a ‘ia fa’a’ohipa ‘oe i te tahua natirara OPH.pf

Te « ravera’a i te mau parau ta’ata iho » o te mau ‘ohipa ato’a, ‘e aore rā te tā’ato’ara’a o te mau ‘ohipa, a teie mau parau ‘e noa atu te huru e fa’a’ohipahia mai te putura’a, te ha’amanara’a, te fa’anahora’a, te tāpe’a-maoro-ra’a, te tai’ora’a, te fa’a’ohipara’a, te hāponora’a, te tūmā, te fa’a’orera’a …

E fafau te OPH ‘ia ha’aputu ‘e ‘ia fa’a’ohipa i te mau parau ta’ata iho i noa’a mai nō te fa’a’ohipara’a i tā na tahua natirara nā roto i te fa’aturara’a māite i te fa’aturera’a e vai nei mai te ture n° 78-17 pi’ihia « Ihirorouira ‘e Ti’amāra’a » nō te 6 nō tēnuare 1978 ‘e te Fa’aturera’a n°2016/679 nō te 27 nō ‘eperera 2016 nō te pārurura’a i te mau ta’ata nō te ravera’a i te mau parau ta’ata iho ‘e te terera’a ti’amā a teie mau parau « RGPD ».

1. O vai te ra’atira o te ravera’a

Te « ra’atira nō te ravera’a » o te hō’ē taiete ‘e aore rā ta’ata o tē fa’ata’a i te mau hope’a ‘e te mau rāve’a o te hō’ē ravera’a a te mau parau ta’ata iho oia ho’i te fā ‘e te huru nō te fa’aoti ia na.

I roto i te fa’a’ohipara’a i tā mātou tahua natirara OPH.pf, o te pū a te hau ‘ohipa tapiha’ara’a ‘e tapiho’ora’a  pi’ihia « Pū noho au », ti’ahia ‘e tō na Fa’atere Rahi, Moana BLANCHARD tāne, te ra’atira o te ravera’a.

E nehenehe tā ‘oe e hono i te Pū noho au :

Pū : Rue Afarerii – 98 716 Pirae

Nohora’a fare rata : BP 1705 – 98713 Papeete, Tahiti – Polynésie française

Niuniu : 40 46 36 36

‘Īmere : [email protected]

Nō te mau uira’a ato’a nō te fa’a’ohipara’a ‘e aore rā te pārurura’a i tā ‘oe mau parau ta’ata iho, e nehenehe tā ‘oe e ani i tō mātou Ti’a nō te pārurura’a (DPO) roto : [email protected]

2. E aha te mau ha’amāramaramara’a tā mātou e rave mai ?

I te taime a fa’a’ohipa ai ‘oe i tā mātou tahua natirara, e anihia te tahi mau parau ta’ata iho.

Te hō’ē « parau ta’ata iho », o te hō’ē ïa ha’amāramaramara’a e fa’ati’a ‘ia ‘ite o ‘oe ti’a’āfaro ‘e aore rā ti’a’āfaro-’ore, nā roto i te hō’ē nūmera fa’a’itera’a ta’ata ‘e aore rā hō’ē ‘e aore rā e rave rahi parau nō ‘oe iho.

Aita mātou e putu i te mau parau ta’ata iho mai te peu e ‘auhe’e māta’ita’i noa i ni’a i tā mātou tahua natirara, terā rā nō te fa’a’ohipara’a i tā mātou mau ‘ohipa e anihia te tahi mau ha’amāramaramara’a.

E fa’aarahia ‘oe, i te taime putura’a, i te huru fa’ahepo-’ore ‘e aore rā fa’ahepo nō te hōro’ara’a i te mau parau ta’ata iho i anihia ‘e te mau hope’ara’a mai te peu aita ‘oe e hōro’a i taua mau parau rā.

E putuhia taua mau parau ta’ata iho :

‘E te huru ti’a’āfaro i pīha’i iho ia ‘oe :
 • ‘Ia fa’a’ohipa ‘oe i te ‘api parau honora’a
 • ‘Ia fa’a’ohipa ‘oe ‘e ‘ia tomo ‘oe i roto i tā ‘oe vaira’a parau « ta’ata tārahu »
 • ‘Ia fa’a’ohipa ‘oe i te hō’ē ‘api tītaura’a ‘ohipa
 • ‘Ia fa’a’ohipa ‘oe ‘e ‘ia tomo ‘oe i roto i tā ‘oe vaira’a parau « Ta’ata ani »
 • ‘Ia pāhono ‘oe i te mau uira’a i ni’a i te ‘api anira’a tauturu nō te nohora’a
 • ‘Ia fa’a’ohipa ‘oe ‘e ‘ia tomo ‘oe i roto i tā ‘oe vaira’a parau « Taiete rave ‘ohipa »
 • ‘Ia fa’a’ohipa ‘oe i te rāve’a ti’a’aura’a i te mau tītaura’a ‘ohipa
 • ‘Ia fa’a’ohipa ‘oe i te rāve’a ti’a’aura’a i te mau hi’opo’ara’a i pīha’i iho i te mau taiete
E huru ti’a’āfaro ‘e ihotere ‘ia fa’a’ohipa ‘oe i tā mātou mau ‘ohipa :
 • I tō ‘oe ‘auhe’era’a i ni’a i tā mātou tahua natirara e putu mātou i te mau ha’amāramaramara’a i muri nei :
  • Nohora’a IP, tai’o mahana ‘e hora tūhonora’a, ha’ara’a mai-ha’ara’a atu ‘e te tahua natirara (‘api i ‘auhe’ehia …).

E fa’a’ohipa mātou i te mau tūtī ‘e aore rā te tahi mau ihimata’ī au nō te putura’a mai i te tahi o taua mau ha’amāramaramara’a.

Nō te mau ha’amāramaramara’a hau atu, a tai’o i tā mātou poritita ti’a’aura’a tūtī.

3. Nō te aha ‘e e aha te mau niu fa’aturehia e putu ai mātou i taua mau ha’amāramaramara’a rā ?

E fa’ata’ahia te hō’ē « fā ravera’a » ‘ei fā mātāmua o te ravera’a. E putuhia te mau parau nō te hō’ē fā i fa’ata’a-māite-hia ‘e te ti’amā ‘e aita e ravehia i muri iho i te huru e ‘ore e tano ‘e teie fā mātāmua. E tā’ōti’a teie fa’anahora’a nō te fā i te huru e fa’a’ohipahia ‘e aore rā e fa’a’ohipa-fa’ahou-hia teie mau parau i te mau tau i mua nā te ra’atira ravera’a.

Te « niu fa’aturehia » a te hō’ē ravera’a, o te mea ïa e fa’ati’a ‘ia au i te ture i tō na ‘ohipara’a, o tei hōro’a i te ti’ara’a i te mau ra’atira ravera’a ‘ia ha’aputu ‘e ‘ia fa’a’ohipa i te mau parau ta’ata iho. E ono niu fa’aturehia i ‘ōpuahia ‘e te RGPD : te fa’ati’ara’a, te fa’aaura’a, te fa’ahepora’a fa’aturehia, te ha’apāpūra’a nē’iroro o te mau faufa’a ora, te faufa’a o te tā’ato’ara’a, te mau faufa’a ti’amā.

I roto i te fa’a’ohipara’a ‘e te ha’afaufa’ara’a i tā na tahua natirara, e ha’aputu ‘e, e rave te OPH i te mau parau ta’ata iho nō te pāhono i te mau hōpe’a i muri nei :

- Ti’a’aura’a i te mau anira’a ha’amāramaramara’a

- Ha’amaura’a ‘e fa’a’ohipara’a i te vaira’a parau « Ta’ata tārahu »

- Ha’amaura’a ‘e fa’a’ohipara’a i te vaira’a parau « Ta’ata ani»

- Ti’a’aura’a i te mau anira’a tauturu nō te nohora’a

Niuhia fa’aturehia : Ravera’a i te hō’ē ‘ohipa nō te faufa’a o te tā’ato’ara’a ; Fa’ati’ara’a (fa’anaho PMR) ; Ravera’a i te fa’aaura’a tārahura’a (ha’amaura’a ‘e fa’a’ohipara’a i te vaira’a parau ta’ata tārahu)

- Ha’amaura’a ‘e fa’a’ohipara’a i te vaira’a parau « taiete rave ‘ohipa »

- Ti’a’aura’a i te mau tītaura’a i te mau pupura’a ‘ohipa

Niu fa’aturehia : Ravera’a i te hō’ē fa’aaura’a ‘e aore rā i te mau fa’ata’ara’a houfa’aaura’a

- Ti’a’aura’a i te mau hi’opo’ara’a i te mau taiete

Niu fa’aturehia : Fa’ahepora’a fa’aturehia : fa’a’ohipara’a i te Ture mā’ohi nō te mau mātete a te Hau

 - Ha’apāpūra’a i te tere-maita’i-ra’a mata’ī ‘e terera’a ‘ohipa a te tahua natirara

 Niu fa’aturehia : faufa’a ti’amā a te OPH

- Tuatāpapara’a, hi’opo’ara’a ‘e tai’ora’a rau nō te fa’a’ohipara’a ‘e te haere-pinepine-ra’a i ni’a i te tahua natirara  

Niu fa’aturehia : Fa’ati’ara’a

Pārurura’a i te mau parau ta’ata iho a te mau ta’ata aita i rae’ahia te matahiti

Aita mātou e ha’aputu i te mau parau ta’ata iho a te mau ta’ata i raro mai i te 15 matahiti aita i rae’ahia te matahiti.

Nā roto i te fa’a’ohipara’a i te 1 o te ‘irava 8 o te fa’aturera’a (UE) 2016/679 nō te 27 nō ‘eperera 2016, e nehenehe tā te hō’ē ta’ata aita i rae’ahia te matahiti e fa’ati’a i te ravera’a o te mau parau ta’ata iho nō te pupura’a ti’a’āfaro o te mau ‘ohipa a te taiete o te ha’amāramaramara’a mai te 15ra’a o te matahiti.

4. E aha te maorora’a e tāpe’a ai mātou i teie mau ha’amāramaramara’a ?

E taui te maorora’a o te tāpe’ara’a i tā ‘oe mau parau ta’ata iho ‘ia au i te fā o te ravera’a nō te aha i ha’aputuhia ai rātou.

E tāpe’ahia ‘e, e ravehia tā ‘oe mau parau ta’ata iho ‘ia fa’a’ohipa ‘oe i te rāve’a ti’a’aura’a i te mau tītaura’a ‘ohipa nō te maorora’a e 2 matahiti hou a tūmāhia ai rātou.

E tāpe’ahia te mau parau ta’ata iho nō te fa’a’ohipara’a i te tūtī ‘e te tahi atu mau tāpa’o i ha’amauhia i ni’a i tā mātou tahua natirara nō te hō’ē tau rahi a’e e 6 ‘āva’e. Nō te mau ha’amāramaramara’a hau atu, a tai’o i tā mātou poritita o te ti’a’aura’a tūtī.

E tāpe’ahia te mau parau ta’ata iho i ha’aputuhia nō te tahi mau ‘ohipa e vai nei i ni’a i tā mātou tahua natirara i roto i te hō’ē fa’anahora’a vaipāruru i te roara’a o te fa’aotira’a i te mau fā nō reira rātou i ha’aputuhia ai.

Teie rā, e nehenehe te mau ha’amāramaramara’a e fa’ati’a ‘ia fa’atumu i te ha’apāpūra’a o te hō’ē ti’ara’a ‘e aore rā o te hō’ē fa’ahepora’a e ha’avaimaoro nō te hō’ē tau poto nō te fa’atura i te fa’aturera’a e fa’a’ohipahia nei.

5. Nā hea mātou e pāruru i tā ‘oe mau ha’amāramaramara’a ?

E fafau te OPH e fa’a’ohipa i te mau fa’ata’ara’a mata’ī, tumu ‘e fa’anaho e hina’arohia nō te pāruru i tā ‘oe mau parau ta’ata iho i te mau tūmāra’a mana’o-’ore-hia ‘e aore rā tōtōā, mo’era’a mana’o-’ore-hia, fa’a’-huru-’ē-ra’a, fa’a’ohipara’a fa’ati’a-’ore-hia, tauira’a, ha’apararera’a ‘e aore rā tomora’a fa’ati’a-’ore-hia ‘e i te tahi atu ravera’a ti’a ‘ore.

Fa’aarara’a ‘ia ‘ore te vaipārurura’a o tā ‘oe mau parau ta’ata iho

 

E ‘itehia te « ‘orera’a o te vaipārurura’a » nā roto i te tūmāra’a, te mo’era’a, te  fa’ahuru-’ē-ra’a, te ha’apararera’a o te mau parau ta’ata iho i ‘ore i fa’ati’ahia i hāponohia, tāpe’ahia ‘e aore rā ravehia ‘e te tahi huru, ‘e aore rā te ‘itera’a i teie mau parau nā roto i te huru mana’o-’ore-hia ‘e aore rā tōtōā.

E fafau te OPH ‘ia fa’aara ia ‘oe i te ‘oi’oira’a, nā roto i te hō’ē ‘īmere ‘e aore rā te tahi atu rāve’a, i te mau fifi vaipārurura’a e fa’a’ite i te hō’ē ‘atitae rahi ‘e  ti’a nō tā ‘oe mau ti’ara’a ‘e ti’amāra’a.

6. O vai mā e nehenehe e hōro’a i tā ‘oe mau parau ta’ata iho ?

‘Ia hōro’a mai ‘oe i tā ‘oe mau parau ta’ata iho, nā te mau rave ‘ohipa i ha’amanahia a te OPH e rave ia rātou ‘eiaha rā mai te peu e vai rā te mau « ta’ata ‘e aore rā taiete e hāponohia » ‘e aore rā te mau « ta’ata ‘ē ‘e aore rā taiete ‘ē e fa’ati’ahia » ‘e fāri’i atu ia rātou ‘e aore rā mai te peu e fa’a’ohipa te OPH i te mau « taiete rave ‘ohipa ».

Te hō’ē « ta’ata ‘e aore rā taiete e hāponohia » o te ta’ata ‘e aore rā o te taiete, te mana fa’atere, te piha ‘ohipa ‘e aore rā te pū e fāri’i i teie mau parau ta’ata iho, nō te tahi ta’ata ‘e aore rā aita.

Te « hō’ē ta’ata ‘ē » o te hō’ē ïa ta’ata ‘e aore rā taiete, te mana fa’atere, te piha ‘ohipa ‘e aore rā te pū ‘ē atu i te ta’ata nō na te parau, te ra’atira o te ravera’a ‘e aore rā te taiete rave ‘ohipa o tei fa’ati’ahia ‘ia rave i te mau parau ta’ata iho.

Te hō’ē « ta’ata ‘e aore rā taiete rave ‘ohipa » o te hō’ē ïa ta’ata ‘e aore rā taiete, te mana fa’atere, te piha ‘ohipa ‘e aore rā te tahi pū e rave nei i te mau parau ta’ata iho nō te ra’atira o te ravera’a.

6.1. Ta’ata ‘e aore rā taiete e hāponohia

E fa’ataehia atu te mau parau i ha’aputuhia  nō te ti’a’aura’a i tā ‘oe mau anira’a tauturu nō te nohora’a ‘e aore rā nō te fa’a’ohipara’a i tā ‘oe vaira’a parau « ta’ata tārahu » i te mau ta’ata ‘e aore rā te mau taiete e hāponohia :

- O te fa’aterehau nō te nohora’a te mana fa’atere nō te hōro’ara’a i te mau tauturu nō te nohora’a ;

- Te mau mero a te mau tōmite terera’a ‘ohipa e pārahi nei i te OPH nō te tauturu nohora’a ;

- Te CPS nō te anira’a tauturu ‘utuāfare i te nohora’a (AFL).

6.2. Taiete rave ‘ohipa

Mai te peu e tītauhia te mau taiete rave ‘ohipa i te ravera’a ‘ohipa ta’a ‘ē nā te OPH, e tu’uhia teie mau « taiete rave ‘ohipa » i raro a’e i te tahi mau fa’ahepora’a fa’aauhia e fa’ati’a i te vaipārurura’a ‘e te vaihunara’a o tā ‘oe mau parau ta’ata iho.

6.3. Fa’ataera’a i te mau mana fa’atere ‘e i te mau pū a te Hau

‘Ia au i te fa’aturera’a e fa’a’ohipahia, e nehenehe tā te OPH i ni’a i te hō’ē anira’a, ‘ia fa’atae atu i te mau parau ta’ata iho i te mau mana fa’atere ‘e pū a te hau nō te pāhono i te mau fa’ahepora’a fa’aturehia ‘e/’e aore rā i te mau mana ture.

7. Nā hea e fa’a’ohipa i tā ‘oe mau parau ta’ata iho

E ti’ara’a tō ‘oe i ni’a i tā ‘oe mau parau ta’ata iho ‘e tae atu i te ti’ara’a ‘ia ‘ite, te hō’ē ti’ara’a fa’atītī’aifaro, te hō’ē ti’ara’a pāto’ira’a nō te tumu ti’amā ‘e te hō’ē ti’ara’a tā’ōti’a.

E nehenehe ato’a tā ‘oe e fāna’o, ‘ia au i te huru, i te hō’ē ti’ara’a nō te tūmāra’a ‘e te hō’ē ti’ara’a ‘ia fāna’o i te hō’ē rāve’a nō te tai’o i tā na mau parau ta’ata iho.

Nō te mau ha’amāramaramara’a hau atu i ni’a i taua mau ti’ara’a rā, e nehenehe tā ‘oe e haere atu i  ni’a i te tahua natirara a te CNIL : www.cnil.fr


E nehehe tā ‘oe e fa’a’ohipa i tā ‘oe mau ti’ara’a mā te fa’atae atu i te hō’ē ‘īmere i : [email protected]

 

‘E aore rā mā te pāpa’i ia :

Office Polynésien de l’Habitat – DPO
BP  1705 – 98713 PAPEETE,
TAHITI – POLYNESIE FRANCAISE.

E ravehia tā ‘oe anira’a i te ‘oi’oira’a ‘ia au i te mau fa’ata’ara’a fa’aturehia e fa’a’ohipahia rā.

‘Ia hina’aro ‘oe e fa’a’ohipa i tā ‘oe mau ti’ara’a, e anihia paha te hō’ē ha’apāpūra’a o ‘oe iho ā teie. ‘Ia ‘ore, aita tā mātou e nehenehe e pāhono i tā ‘oe anira’a.

 

Mai te peu e mana’o ‘oe, i muri mai i te honora’a mai ia mātou, aita tō ‘oe mau ti’ara’a « ihirorouira ‘e Ti’amāra’a » i fa’aturahia, e nehenehe tā ‘oe e fa’atae i te hō’ē tītaura’a i te Tōmite Farāni nō te Ihirorouira ‘e te mau Ti’amāra’a (CNIL) :

Nohora’a fare rata :

3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 – FRANCE

Niuniu : 01 53 73 22 00

Tahua natirara : www.cnil.fr

8. Fa’a’āpīra’a parau

‘Ia tupu noa atu te hō’ē tauira’a a teie poritita vaihunara’a, e fa’a’āpīhia te parau o tei piahia i ni’a i te tahua natirara.

‘Ua ravehia te tauira’a hope’a i te 27 nō tetepa 2021.