‘Ohipa nā te natirara

‘Ohipa nā te natirara

Fa’atae i tā ‘oe mau ‘ohipa nā ni’a i te natirara !

A ‘ITE MAI I TĀ MĀTOU MAU ‘OHIPA NĀ TE NATIRARA
Te Kit Fare Tropical

Te Kit Fare Tropical

E fare rā’au ho’ohia ‘e te tā’ato’ara’a o te mau tuha’a, aita e fa’ahepora’a i te fāito moni !

FA’A’ITE

A fa’atae i tā ‘oe anira’a tauturu nā ni’a i te natirara

eligibilite
  • HI’ORA’A A hi’o e fāna’o anei ‘oe nā ni’a i te natirara
  • PU’E PARAU Mai te peu e fāna’o ‘oe, a fa’a’ī i tā ‘oe pu’e parau ‘e a fa’atae mai nā ni’a i te natirara
  • HA’AMANARA’A E niuniu atu te hō’ē rave ‘ohipa ia ‘oe ‘ia ha’amanahia tā ‘oe pu’e parau
  • ‘ĀPE’ERA’A E tā ‘oe mau parau ‘itera’a, a ‘āpe’e i te nu’ura’a o tā ‘oe anira’a
Fare OPH

Fare OPH

Tē fatu nei ‘oe i te hō’ē fenua ‘e aita tā ‘oe e faufa’a mara’a ‘ore ? ‘Ia ‘ite hau atu

‘Ia ‘ite hau atu
TAIHA’A TAUTURU AAHI

TAIHA’A TAUTURU AAHI

Tē hina’aro nei ‘oe e fa’a’āpī ‘e aore rā e fa’arahi i tā ‘oe fare ?

‘Ia ‘ite hau atu
VĀHI NOHORA’A

VĀHI NOHORA’A

Te ‘imi nei ‘oe i te hō’ē nohora’a nō te fa’aea i reira ?

‘Ia ‘ite hau atu
home.demandesdaide.aid4.title

NOHORA’A PĪAHI

E pīahi ‘oe ‘e tē hina’aro nei ‘oe i te hō’ē nohora’a i Tahiti ?

‘Ia ‘ite hau atu
Te Kit Fare Tropical

Te Kit Fare Tropical

Tā mātou mau Fare rā’au, ho’ohia ‘e te tā’ato’ara’a o te mau tuha’a, aita e fa’ahepora’a i te fāito moni !

‘Ia ‘ite hau atu
bandeau

Te Kit Fare Tropical

A ‘ite mai i tā mātou mau fare rā’au ho’ohia ‘e te tā’ato’ara’a o te mau tuha’a, aita e fa’ahepora’a
i te fāito moni 8.000.000 F.CFP TTC

FA’A’ITE

Parau ‘āpī & ‘ohipa tupu

Le Kit Fare Tropical de l'OPH au Salon de l'Habitat du 30 mars au 2 avril!
24/03/2023

Le Kit Fare Tropical de l'OPH au Salon de...

Reporté à mercredi 22 mars 2023 - HAUTS DU TIRA
20/03/2023

Reporté à mercredi 22 mars 2023 - HAUTS DU TIRA

Tā mātou mau pū

Tā mātou
mau pū

A mā’iti i te hō’ē pū