Tītau ‘ohipa

E tihepu te OPH

A fa’aō mai i roto i tā mātou mau pupu ‘ohipa

formulaire de candidature
Parau e hōro’a
E rave mai te OPH i teie mau ha’amāramaramara’a nō te hi’opo’a i tā ‘oe tītaura’a ‘ohipa. ‘Ia hina’aro ‘oe i te mau parau hau atu i ni’a i te ti’a’aura’a o tā ‘oe mau parau ta’ata iho ‘e tā ‘oe mau ti’ara’a, a tai’o i tā mātou Poritita vaihunara’a