TE FARE OPH

Te Fare OPH

alt

E aha ?

E hōro’ahia te mau nohora’a tōtiare parare nā te mau ‘utuāfare e fenua tā rātou ‘e o te hina’aro e patu i tō rātou nohora’a tāmau i reira.

 

O te ha’amaura’a i te hō’ē nohora’a rā’au ‘ōtahi (Fare OPH) huru F3, F4 ‘e aore rā F5 i ni’a i te hō’ē fenua hōro’ahia mai ‘e te ta’ata ani. E nehenehe tā te mau ‘utuāfare, e fenua tō rātou i reira e tano ‘ia patuhia, e ani i te fare. E tītauhia rā rātou ‘ia ‘aufau i te hō’ē tuha’a.

No vai ?

No te mau ‘utuāfare e fāna’o

E fa’atura te hio’po’ara’a o te pu’e parau i te mau tītaura’a ra mai :

 

✅te Moni ‘Āva’e Tano (RMM),

 

✅ te Fāito Tano ‘Imira’a faufa’a tāmahana (MEJ)

 

✅‘e te Ti’ara’a Tōtiare (CS).

 

E nehenehe ‘oe e rave i te hō’ē fa’ahi’ora’a e fāna’o mā te pata i ‘ō nei : RAVE I TE HŌ’Ē FA’AHI’ORA’A.

Nō te reira, e niu te fāna’ora’a i ni’a i te moni ‘āva’e o te ‘utuāfare, ‘e i ni’a ato’a i te tā’ato’ara’a o tō na ti’ara’a tōtiare ‘e faufa’a.

                   Fa’aotira’a mana n°99-127 APF nō te 02 nō tītema 1999 nō te nohora’a tōtiare i Pōrīnetia farāni

 

NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A FARE ?

E 3 tuha'a no te rave i ta'u anira'a tauturu i ni'a i te ravea natirara :

1 E hi'opo'a vau e nehenehe anei au e fāna’o i taua tauturu rā mai te ravea FA’AHI’ORA’A

2 E hamani vau i ta'u VAIRA'A TA'ATA ANI

3 E fa’a’ī vau ta'u PARAU ANIRA'A na roto i te ravea natirara, mā te ‘āpiti atu i te mau parau e anihia pata hoho'a uira (i te fāito 2 Mo i te parau hō’ē)

I te mau taime ato’a e nehenehe vau fa’aea e fa’aoti i muri mai, mā te tūhono i ta'u AREA TA'ATA ANI.

Ma demande de fare en ligne

Ma demande de fare en ligne

( en français )

Voir le tuto
A ANI I TᾹ'OE FARE OPH I NI'A I TE TAHUA NATIRARA

A ANI I TᾹ'OE FARE OPH I NI'A I TE TAHUA NATIRARA

( reo tahiti )

Mata'ita'i
 

Te mau parau tītauhia

Hō’ē ā huru parau nō te mau pu’e parau ato’a :

 

Te parau iho ta’ata a te ta’ata ani ‘e mai te peu te vai rā, a te ta’ata ani ‘āmui

 

Te hoho’a o te tāreta ta’ata pāruru tōtiare, hōro’ahia nā te fare turuuta’a nō pōrīnetia farāni (CPS) ‘e aore rā te ENIM a te ta’ata ani ‘e te mau mero ato’a o te ‘utuāfare, e mana noa rā.

 

Te parau ha’amāramaramara’a (CPS, Pu’era’a faufa’a a te Hau, ENIM, ‘ē atu) e ha’apāpū i te mau moni faufa’a a te mau ‘utuāfare ‘e aore rā te mau ha’apāpūra’a o te moni faufa’a a te ‘utuāfare i te roara’a e 3 ‘āva’e hou te tai’o mahana i ha’amanahia ai te anira’a.

 

Te parau ti’ara’a fenua o te mau pāpa’ira’a (RH) i te i’oa o te ta’ata ani ‘e te ta’ata ani ‘āmui e hōro’ahia ‘e te faufa’a ō – ha’avaimaoro o te mau hipotate (fare tahua TE FENUA aroā Dumont d’Urville) hō’ē matahiti iti mai hou te tai’ora’a mahana i ha’amanahia ai te anira’a. E nehenehe tā ‘oe e huri mai i te ‘api parau a te DAF i raro nei.

 

‘Ia ‘ore, te parau ha’apāpūra’a i te moni fa’atāmā’ara’a ‘aufauhia nā te mau mero o te ‘utuāfare.

 

Parau tītauhia nō te anira'a FARE OPH :

 

Te parau fa’ati’ara’a patura’a e mana i te itira’a e ono ‘āva’e i te tai’o mahana hope o te vaiihora’a i te anira’a (Hono i ni’a i te ‘API PARAU ANIRA’A I TE PARAU FA’ATI’ARA’A ‘IA PATU).

 

✅ ‘Ia ‘ore, te hō’ē parau ha’apāpūra’a i te rahira’a o te moni ‘āva’e tā ‘oe e ‘aufau nō te fa’aho’i i te tārahu i anihia nō te ‘aufau i te fenua i reira e patuhia ai te nohora’a.

 

✅ ‘Ia ‘ore, te hō’ē parau tārahura’a, e hōro’a te OPH i te hō’ē hoho’a.

 

✅ Mai te peu e fatu-’āmui-hia te fenua : parau ha’apāpūra’a i hōro’ahia nā te OPH.

 

✅ Te hoho’a o te ‘iri fa’a’itera’a o te ‘ite-maita’i-hia, e nehenehe e tai’o mai rāpae mai i te fenua ‘e i reira i fa’ahitihia ai te i’oa o te ta’ata fa’a’ite, te nūmera a te parau fa’a’ite ‘e te huru o te mau ‘ohipa e ravehia.

 

✅ Te hō’ē parau ha’apāpūra’a piara’a i te fare ‘oire i reira te patura’a e ravehia ai.

 

✅ Te parau ‘iritihia o te nene’ira’a o te parau fa’ati’ara’a i te JOPF (hōro’ahia nā te OPH).

Parau e huri mai

E hi’o i te mau hoho’a a tō mātou mau fare

FARE F2 RAAU

FARE F2 RAAU

HOHO'A
FARE F3 RAAU

FARE F3 RAAU

HOHO'A
FARE F4 RAAU

FARE F4 RAAU

HOHO'A
FARE F5 RAAU

FARE F5 RAAU

HOHO'A
FARE F3 RAAU - PMR

FARE F3 RAAU - PMR

HOHO'A
FARE F4 RAAU - PMR

FARE F4 RAAU - PMR

HOHO'A
FARE F5 RAAU - PMR

FARE F5 RAAU - PMR

HOHO'A

A fa’atae i tā ‘oe anira’a tauturu nā ni’a i te natirara

eligibilite
  • HI’ORA’A A hi’o e fāna’o anei ‘oe nā ni’a i te natirara
  • PU’E PARAU Mai te peu e fāna’o ‘oe, a fa’a’ī i tā ‘oe pu’e parau ‘e a fa’atae mai nā ni’a i te natirara
  • HA’AMANARA’A E niuniu atu te hō’ē rave ‘ohipa ia ‘oe ‘ia ha’amanahia tā ‘oe pu’e parau
  • ‘ĀPE’ERA’A E tā ‘oe mau parau ‘itera’a, a ‘āpe’e i te nu’ura’a o tā ‘oe anira’a