TE FARE OPH

Te Fare OPH

alt

E aha ?

E hōro’ahia te mau nohora’a tōtiare parare nā te mau ‘utuāfare e fenua tā rātou ‘e o te hina’aro e patu i tō rātou nohora’a tāmau i reira.

 

O te ha’amaura’a i te hō’ē nohora’a rā’au ‘ōtahi (Fare OPH) huru F3, F4 ‘e aore rā F5 i ni’a i te hō’ē fenua hōro’ahia mai ‘e te ta’ata ani. E nehenehe tā te mau ‘utuāfare, e fenua tō rātou i reira e tano ‘ia patuhia, e ani i te fare. E tītauhia rā rātou ‘ia ‘aufau i te hō’ē tuha’a.

No vai ?

No te mau ‘utuāfare e fāna’o

E fa’atura te hio’po’ara’a o te pu’e parau i te mau tītaura’a ra mai :

 

✅te Moni ‘Āva’e Tano (RMM),

 

✅ te Fāito Tano ‘Imira’a faufa’a tāmahana (MEJ)

 

✅‘e te Ti’ara’a Tōtiare (CS).

 

E nehenehe ‘oe e rave i te hō’ē fa’ahi’ora’a e fāna’o mā te pata i ‘ō nei : RAVE I TE HŌ’Ē FA’AHI’ORA’A.

Nō te reira, e niu te fāna’ora’a i ni’a i te moni ‘āva’e o te ‘utuāfare, ‘e i ni’a ato’a i te tā’ato’ara’a o tō na ti’ara’a tōtiare ‘e faufa’a.

                   Fa’aotira’a mana n°99-127 APF nō te 02 nō tītema 1999 nō te nohora’a tōtiare i Pōrīnetia farāni

 

NĀ HEA E RAVE I TĀ’U ANIRA’A FARE ?

E 3 tuha'a no te rave i ta'u anira'a tauturu i ni'a i te ravea natirara :

1 E hi'opo'a vau e nehenehe anei au e fāna’o i taua tauturu rā mai te ravea FA’AHI’ORA’A

2 E hamani vau i ta'u VAIRA'A TA'ATA ANI

3 E fa’a’ī vau ta'u PARAU ANIRA'A na roto i te ravea natirara, mā te ‘āpiti atu i te mau parau e anihia pata hoho'a uira (i te fāito 2 Mo i te parau hō’ē)

I te mau taime ato’a e nehenehe vau fa’aea e fa’aoti i muri mai, mā te tūhono i ta'u AREA TA'ATA ANI.

Ma demande de fare en ligne

Ma demande de fare en ligne

( en français )

Voir le tuto
A ANI I TᾹ'OE FARE OPH I NI'A I TE TAHUA NATIRARA

A ANI I TᾹ'OE FARE OPH I NI'A I TE TAHUA NATIRARA

( reo tahiti )

Mata'ita'i
 

Te mau parau tītauhia

Hō’ē ā huru parau nō te mau pu’e parau ato’a :

 

Te parau iho ta’ata a te ta’ata ani ‘e mai te peu te vai rā, a te ta’ata ani ‘āmui

 

Te hoho’a o te tāreta ta’ata pāruru tōtiare, hōro’ahia nā te fare turuuta’a nō pōrīnetia farāni (CPS) ‘e aore rā te ENIM a te ta’ata ani ‘e te mau mero ato’a o te ‘utuāfare, e mana noa rā.

 

Te parau ha’amāramaramara’a (CPS, Pu’era’a faufa’a a te Hau, ENIM, ‘ē atu) e ha’apāpū i te mau moni faufa’a a te mau ‘utuāfare ‘e aore rā te mau ha’apāpūra’a o te moni faufa’a a te ‘utuāfare i te roara’a e 3 ‘āva’e hou te tai’o mahana i ha’amanahia ai te anira’a.

 

Te parau ti’ara’a fenua o te mau pāpa’ira’a (RH) i te i’oa o te ta’ata ani ‘e te ta’ata ani ‘āmui e hōro’ahia ‘e te faufa’a ō – ha’avaimaoro o te mau hipotate (fare tahua TE FENUA aroā Dumont d’Urville) hō’ē matahiti iti mai hou te tai’ora’a mahana i ha’amanahia ai te anira’a. E nehenehe tā ‘oe e huri mai i te ‘api parau a te DAF i raro nei.

 

‘Ia ‘ore, te parau ha’apāpūra’a i te moni fa’atāmā’ara’a ‘aufauhia nā te mau mero o te ‘utuāfare.

 

Parau tītauhia nō te anira'a FARE OPH :

 

Te parau fa’ati’ara’a patura’a e mana i te itira’a e ono ‘āva’e i te tai’o mahana hope o te vaiihora’a i te anira’a (Hono i ni’a i te ‘API PARAU ANIRA’A I TE PARAU FA’ATI’ARA’A ‘IA PATU).

 

✅ ‘Ia ‘ore, te hō’ē parau ha’apāpūra’a i te rahira’a o te moni ‘āva’e tā ‘oe e ‘aufau nō te fa’aho’i i te tārahu i anihia nō te ‘aufau i te fenua i reira e patuhia ai te nohora’a.

 

✅ ‘Ia ‘ore, te hō’ē parau tārahura’a, e hōro’a te OPH i te hō’ē hoho’a.

 

✅ Mai te peu e fatu-’āmui-hia te fenua : parau ha’apāpūra’a i hōro’ahia nā te OPH.

 

✅ Te hoho’a o te ‘iri fa’a’itera’a o te ‘ite-maita’i-hia, e nehenehe e tai’o mai rāpae mai i te fenua ‘e i reira i fa’ahitihia ai te i’oa o te ta’ata fa’a’ite, te nūmera a te parau fa’a’ite ‘e te huru o te mau ‘ohipa e ravehia.

 

✅ Te hō’ē parau ha’apāpūra’a piara’a i te fare ‘oire i reira te patura’a e ravehia ai.

 

✅ Te parau ‘iritihia o te nene’ira’a o te parau fa’ati’ara’a i te JOPF (hōro’ahia nā te OPH).

Parau e huri mai

E hi’o i te mau hoho’a a tō mātou mau fare

TE MAU FARE RAAU E TE TAHUA RAPAE

FARE F2 RAAU E TE TAHUA RAPAE

FARE F2 RAAU E TE TAHUA RAPAE

HOHO'A
FARE F3 RAAU E TE TAHUA RAPAE

FARE F3 RAAU E TE TAHUA RAPAE

HOHO'A
FARE F4 RAAU E TE TAHUA RAPAE

FARE F4 RAAU E TE TAHUA RAPAE

HOHO'A
FARE F5 RAAU E TE TAHUA RAPAE

FARE F5 RAAU E TE TAHUA RAPAE

HOHO'A

TE MAU FARE RAAU E TE TAHUA RAPAE I TE PAE ITI O TE FARE

FARE F3 RAAU - E TE TAHUA RAPAE I TE PAE ITI O TE FARE

FARE F3 RAAU - E TE TAHUA RAPAE I TE PAE ITI O TE FARE

HOHO'A
FARE F4 RAAU - E TE TAHUA RAPAE I TE PAE ITI O TE FARE

FARE F4 RAAU - E TE TAHUA RAPAE I TE PAE ITI O TE FARE

HOHO'A
FARE F5 RAAU - E TE TAHUA RAPAE I TE PAE ITI O TE FARE

FARE F5 RAAU - E TE TAHUA RAPAE I TE PAE ITI O TE FARE

HOHO'A

TE MAU FARE RAAU AITA E TAHUA RAPAE

FARE F3 RAAU - AITA E TAHUA RAPAE

FARE F3 RAAU - AITA E TAHUA RAPAE

HOHO'A
FARE F4 RAAU - AITA E TAHUA RAPAE

FARE F4 RAAU - AITA E TAHUA RAPAE

HOHO'A
FARE F5 RAAU - AITA E TAHUA RAPAE

FARE F5 RAAU - AITA E TAHUA RAPAE

HOHO'A

TE MAU FARE RAAU PMR

FARE F3 RAAU - PMR

FARE F3 RAAU - PMR

HOHO'A
FARE F4 RAAU - PMR

FARE F4 RAAU - PMR

HOHO'A
FARE F5 RAAU - PMR

FARE F5 RAAU - PMR

HOHO'A

A fa’atae i tā ‘oe anira’a tauturu nā ni’a i te natirara

eligibilite
  • HI’ORA’A A hi’o e fāna’o anei ‘oe nā ni’a i te natirara
  • PU’E PARAU Mai te peu e fāna’o ‘oe, a fa’a’ī i tā ‘oe pu’e parau ‘e a fa’atae mai nā ni’a i te natirara
  • HA’AMANARA’A E niuniu atu te hō’ē rave ‘ohipa ia ‘oe ‘ia ha’amanahia tā ‘oe pu’e parau
  • ‘ĀPE’ERA’A E tā ‘oe mau parau ‘itera’a, a ‘āpe’e i te nu’ura’a o tā ‘oe anira’a