Ha’amaura’a i te hō’ē vaira’a parau taiete ho’o tao’a

E hina’aro ‘oe e rave i te ‘ohipa ‘e te OPH ?

Tē hina’aro nei te OPH e fa’ahotu i tā na tā’atira’a ‘e te mau taiete, te mau tōro’a ato’a nō te patura’a, nō te ho’ora’a mai i te mau mātēriare, te patura’a i te mau fare OPH, te ‘atu’atura’a ‘e te vaipārurura’a o te mau pu’e nohora’a tōtiare ‘e tae atu i tō na Pū rahi ‘e tā na mau pū ‘āma’a.

 

E tītauhia ‘ia ‘āfaro tā mātou mau taiete rave ‘ohipa ‘e te mau piha ‘ohipa a te Hau (piha tōro’a Tītaura’a tute, Fare turuuta’a …).

E pū ‘ohipa nā te Hau te OPH ‘e nō reira, ‘e rave o ia i te mau tuatāpapara’a i pīaha’i iho i te mau taiete ho’o tao’a ‘ia noa’a mai te mau tao’a maita’i a’e nō te parau o te huru maita’i ‘e te moni ho’o.

 

A tai’o i tā mātou tumuha’a PI’IRA’A ‘OHIPA

 

Mai te peu e hina’aro ‘oe e rave i te ‘ohipa ‘e te OPH, e tītauhia ‘oe ‘ia hōro’a mai i teie mau parau :

  • Tā ‘oe n° T.A.H.I.T.I
  • Tā ‘oe n° R.C.
  • Tā ‘oe RIB